Michaël in actie

0

‘Niemand steunt Mij in mijn strijd tegen de vorst van Perzië en de vorst van Griekenland, behalve je vorst Michaël.’
(Daniël 10:21)

‘Michaël, bedankt!’ kopte een huis-aan-huisblad in Zwolle. Aan het woord zijn stadsgidsen, die voor een stadswandeling steevast afspreken bij het groenglazen beeld van Michaël, ‘de engel van Zwolle’. ‘Hij heeft onze fraaie binnenstad bewaakt. Dankzij Michaël kunnen wij nu de Zwolse highlights laten zien!’ Tja, wat moet je daar nu van denken als protestant? Dat engelen beschermen, klinkt ons bij even nadenken nog Bijbels in de oren (Psalm 91), maar om nu een engel voor jouw stad te claimen…

(beeld Anton Krikke/Pixabay)

(beeld Anton Krikke/Pixabay)

In deze kersttijd, waarin we de hemelse legers uit de geboortenacht weer voor ons zien, is het goed ons te realiseren dat we het rechtstreeks aanroepen van engelen om hulp nergens in de Bijbel tegenkomen. Michaëldevotie, Michaëlkapellen met Michaëlaltaren, wat zou hij er zelf van denken? Hij is maar een dienaar van de Allerhoogste, zij het één van de voornaamste: een aartsengel.

Toch zouden protestantse Bijbellezers Michaël wel wat vaker met ere mogen noemen: wij kunnen van hem leren. Als de eeuwige God het gordijn van de hemel iets opzijschuift en we met de profeet Daniël en de apostel Johannes een blik mogen werpen in die andere dimensie, dan zien we Michaël in actie! De vraag voor ons is: hoe kunnen wij zij aan zij met Michaël en zijn medestrijders gaan voor God?

Botjes

Daniël is wel wat gewend als het om engelen gaat. Hij ontmoet Gabriël (Daniël 8:15, 9:20) en ondervindt in de leeuwenkuil dat engelen er zijn om ons te ondersteunen. Tegenover Darius, die verwachtte alleen nog wat afgekloven botjes aan te treffen, getuigt hij: ‘Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten’ (Daniël 6:23).

Maar moet je Daniël nú zien (10:8-9): lijkbleek en totaal verkrampt ligt hij op de grond, hij kan geen woord uitbrengen. Hoe is dat te verklaren? De verschijning die hij krijgt is anders dan de vorige keren. Alleen al het geluid, dat zo luid klinkt als een grote mensenmenigte. Geen wonder dat Daniëls metgezellen, die het alleen maar horen en niets zien, uit angst alle kanten op vluchten. Daniël ziet wat zij niet zien en bij zijn beschrijving moeten wij Bijbellezers meteen denken aan de verschijning van de verheerlijkte Christus aan Johannes op Patmos (Openbaring 1). Het heeft er alle schijn van dat het hier gaat om ‘de engel van de Heer’, de voorverschijning van de messias, Christus in hemelse mensengedaante, die namens God verschijnt en actief is.

Duivelse tegenstand

Toen Daniël drie weken daarvoor begon te bidden en te vasten (Daniël 10:2), is Hij er al op uit gegaan om Daniël dingen te openbaren uit het boek van God waarin zijn toekomstplan beschreven staat. Maar juist in deze drie weken is er een blokkade die overwonnen moet worden (10:13): de engel van de Heer krijgt te maken met duivelse tegenstand. En laten deze drie vastenweken uitgerekend de weken voor Pesach zijn. Dat doet terugdenken aan de tegenstand van de farao en zijn trawanten, bezeten door duivelse machten als zij waren. Wat een crisis vóór het bevrijdingsdag mocht worden (Exodus 5-12).

De wereld wordt door elkaar geschud

En als je (vanuit Daniël gezien) vooruitkijkt, dan zie je opnieuw juist in de weken voor Pesach de tegenstand van de antichristelijke machten op z’n hoogtepunt. Wat een crisis, uitlopend op de executie van de messias op Golgota, vóór het moment van de unieke bevrijding van zonde en dood.

Zie je door deze donkere Daniël-apocalyps het hoopgevende evangelie wel glinsteren? De tegenstand is gruwelijk groot, er zal crisis op crisis zijn voor Gods getrouwen. Maar geef niet op: de overwinning is aan God! Hij wint slag op slag, de hele geschiedenis door – tot en met de beslissende slag op Golgota.

Vuil spel

Vergis je intussen niet: de eindstrijd is nog volop gaande, het is nog geen Openbaring 21-22. De wereld, met ons kerkmensen daar midden in, wordt door elkaar geschud. De duivelse, antichristelijke machten spelen vuil spel. Constant wordt geprobeerd Christus en allen die aan zijn kant staan uit te schakelen. In de apocalyps van Daniël wordt een tipje van de sluier opgelicht van de strijd achter de strijd: de machthebbers van deze wereld met hun mensen en middelen staan niet op zichzelf. Neem het verschijnsel Islamitische Staat. Is het niet voor iedereen duidelijk dat hier een duivelse macht achter zit?

Michaël heeft de draak ten val gebracht

In Daniël 10-12 gaat het over de vorst van Perzië (10:13) en de vorst van Griekenland (10:20). Daarmee worden niet slechts de machtsbeluste vorsten op aarde aangeduid, maar de buitenaardse vorsten daarachter. Vorsten uit het rijk van Satan. Onzichtbaar voor mensenogen zijn ze actief en stoken ze het onheilige vuur flink op. Achter de aardse strijd zit een buitenaardse strijd, nu net zo goed als toen. De engel van de Heer werd zelfs tijdelijk belemmerd. Hij hield stand, maar kon pas verder op het moment dat Michaël met zijn hulptroepen de strijd overnam (Daniël 10:13, 21).

Speelbal

Michaël is strijder tegen de machten van het kwaad. In Daniël 10:21 heet hij ‘jouw vorst’ en in 12:1 ‘de grote vorst’. Daniël en Israël mogen weten dat ze niet een speelbal van de machten van het kwaad zijn, aardse of buitenaardse: God heeft het heft in handen. Hij zorgt, en Hij heeft daar zijn instrumenten voor – zoals die vorst, Michaël! Hij bemoedigt Daniël: ‘Wees niet bang. God houdt van je. Het zal goed met je gaan. Wees sterk’ (10:19 BGT). En ook Israël wordt bemoedigd wanneer het te horen krijgt: ‘In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend’ (12:1).

Miljoenen

Ik merk dat nog veel geheim moet blijven in deze apocalyps. Toch wil ik als christen de smaak vasthouden van wat ik hier mag proeven: God zorgt voor bescherming door zijn engelenwacht. Michaël en de zijnen, honderden miljoenen engelen, zijn nog niet uit gestreden. In Openbaring 12:7 lees ik hoe de draak met zijn engelen op aarde wordt gegooid. Michaël heeft de draak ten val gebracht. Maar daar is het niet mee gedaan, ook niet voor Michaël en de zijnen. Wie bij Gods volk hoort, kan het hard te verduren krijgen. Als een brullende leeuw gaat Satan rond om te zien wie hij te pakken kan nemen en verslinden. Maar je staat er niet alleen voor! Als leerling en getuige van Christus mag je op Hem een beroep doen dat Hij als opperbevelhebber van de hemelse legers Michaël en de anderen voor ons inzet. Doe je dat ook?

Om over na te denken

  • Vraag jezelf eens af of je je laat inschakelen in deze strijd. Wat Michaël en de anderen in de onzienlijke wereld doen, mogen jij en ik in de zichtbare wereld doen: strijden tegen de draak en zijn trawanten. Waar zie jij de draak bezig? Is hij bezig iemand los te weken van Christus? Eropaf! Is hij bezig met allerlei verleidingen jouzelf van Christus te vervreemden? Bid ertegenin en laat voor je bidden. Is de draak bezig kwaad te doen, zie je onrecht, merk je dat er haat wordt gezaaid, of twijfel of roddelpraat: laat het niet gebeuren – eropaf! Het goede doen is het kwaad bestrijden (Romeinen 12:21). Dat is zij aan zij met Michaël en de anderen als christen in het leven staan: dapper in de kracht van Gods heilige Geest. En wees niet bang – Michaël staat naast je.
  • Vanaf de negende eeuw is 29 september Michaëlsdag. Jos Douma schreef daarover eens: ‘Michaëlsdag is de dag om erbij stil te staan dat er in deze wereld en ook in onze stad nog veel onrecht gebeurt. Mensen hebben hulp en bescherming nodig. Er moeten draken verslagen worden. Er zijn engelen nodig. Aan één engel heeft onze stad niet genoeg. We hebben een leger “engelen” nodig! Wil jij ook een (bescherm)engel zijn? Wil jij ook opkomen tegen onrecht? Wil jij ook kiezen vóór vrede en recht en goedheid? Laat Michaëlsdag dan een dag zijn om daar werk van te maken. Maak een gebaar. Doe iets. Help iemand. Sta op tegen onrecht. Zeg armoede de wacht aan. Maak iemands eenzaamheid wat dragelijker.’
    Elke dag Michaëlsdag, wat komt daar in jouw leven van terecht? Beleef je dat bewust: Immanuel – God met ons?
Delen.

Over de auteur

Han Hagg is predikant van de GKv Zwolle-Zuid.

Reacties zijn gesloten.