Vrouw in het ambt

De vrouw in het ambt is een thema dat in veel gemeenten speelt. Hieronder is materiaal te vinden dat kan helpen bij de gesprekken. De handreikingen zijn beperkt tot publicaties die digitaal beschikbaar zijn.

Dit domein begint met de officiële stukken van de kerkelijke vergaderingen van de GKv, de NGK en de CGK. Daarna volgen publicaties die kunnen helpen bij de gesprekken in de kerkenraden en de gemeenten, en meer in het algemeen bij het omgaan met verschillen in de kerk.

Verder worden weblogs en opinieartikelen genoemd waarin instemmend dan wel kritisch wordt ingegaan op het rapport van de vrijgemaakte Deputaten Man/Vrouw en Ambt, Samen dienen (2016), en op de besluiten van de GKv-synode op basis van dat rapport (2017).

Gebruik onderstaande inhoudsopgave om direct naar specifieke onderdelen te springen:

Officiële kerkelijke publicaties

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Nederlands Gereformeerde Kerken
Christelijke Gereformeerde Kerken

Gesprek in de kerk

Blogs en opinieartikelen

Websites


Officiële kerkelijke publicaties

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Generale Synode 2017

Tariefkaart OnderWegToelichtende brief van het moderamen met de besluiten van de GS 2017 over M/V en ambt.

Tariefkaart OnderWegVragenbeantwoording door de deputaten M/V en ambt tijdens de behandeling van hun rapport door de GS 2017.

Tariefkaart OnderWegAanvullend rapport (inzake hoofdstuk 5 van het rapport Samen dienen) van de deputaten M/V en ambt.

Tariefkaart OnderWegRapport van de deputaten M/V en ambt: Samen dienen.

Tariefkaart OnderWegSamenvatting van het rapport van de deputaten M/V en ambt Samen dienen.

Tariefkaart OnderWegRapport M/V en ambt: Pijnpunten rond vrouw en ambt.

 

Generale Synode 2014

Tariefkaart OnderWegBesluiten van de GS 2014.

Tariefkaart OnderWegRapport van de synodecommissie die de behandeling van het deputatenrapport voorbereidde.

Tariefkaart OnderWegRapport van de deputaten M/V in de kerk.

Tariefkaart OnderWegToelichting van de deputaten M/V in de kerk bij het rapport Samen verder in dienst van het evangelie.

Tariefkaart OnderWegReactie op de toelichting bij Samen verder in dienst van het evangelie door Dick Slump, indiener van het minderheidsrapport.

Nederlands Gereformeerde Kerken

Landelijke Vergadering 2004

Tariefkaart OnderWegDefinitief besluit van de LV 2004 naar aanleiding van het rapport Vrouwelijke ouderlingen en predikanten?

Tariefkaart OnderWegVoorlopig besluit van de LV 2004 naar aanleiding van het rapport Vrouwelijke ouderlingen en predikanten?

Tariefkaart OnderWegRapport van de studiecommissie Vrouwelijke ouderlingen en predikanten?

Tariefkaart OnderWegTweede rapport van de studiecommissie Vrouwelijke ouderlingen en predikanten?, met commentaar van de deputaten CGK en GKv.

Tariefkaart OnderWegDerde rapport van de studiecommissie Vrouwelijke ouderlingen en predikanten?, met reactie op de commentaren van de deputaten CGK en GKv.

Christelijke Gereformeerde Kerken

Generale Synode 2001

Tariefkaart OnderWegEindrapport van de deputaten voor de vragen rond vrouw en ambt.

 

Generale Synode 1998

Tariefkaart OnderWegEindrapport Dienst van de vrouw, met besluiten van de synode.

Gesprek in de kerk

Hoe voer je in de gemeente gesprekken over de vrouw in het ambt? En hoe ga je om met verschillen in de kerk?

Deputaten M/V in de kerk kregen van de GKv-synode 2017 als opdracht om de besluiten over de vrouw in het ambt toe te lichten in plaatselijke kerken en classes, en om materiaal te verzamelen en te ontwikkelen voor het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes. Zie
www.gkv.nl/organisatie/deputaatschappen/mvindekerk/ en www.gkv.nl/organisatie/deputaatschappen/mvindekerk/proces-van-bezinning.

Tariefkaart OnderWegHandreiking van de deputaten M/V in de kerk voor het gesprek in de gemeenten.

 

Ds. Ernst Leeftink (GKv Assen-Peelo) ontwikkelde een werkvorm voor onderling gesprek in gemeentekringen, gespreksgroepen e.d.
ernstleeftink.wordpress.com/2017/11/17/met-elkaar-in-gesprek-over-de-vrouw-in-het-ambt-binnen-de-gkv.

Andere bijdragen over de omgang met verschillen in de kerk:

Jan Kuiper, medewerker Praktijkcentrum, www.praktijkcentrum.org/om-de-heer.

Opinieartikelen in OnderWeg:

  • Mijd media… - Er zijn veel grote woorden vandaag. Daarover gaat het nu niet, wel over een bijverschijnsel: bij onze oordeelsvorming gaan wij vaak af op stevige taal van mensen in een medium óver een ander.
  • Redactioneel: Game changer - Iemand vergeleek eens een hereniging van de GKv en de NGK met hertrouwen na echtscheiding: wat eens van elkaar werd losgescheurd, wordt weer één. Toen de GKv-synode recent onomkeerbare stappen zette op weg naar die hereniging, was mijn reactie dan ook: ongelooflijk, feest op aarde en in de hemel.
  • Eenheid in verscheidenheid - In vrijwel iedere brief van Paulus wordt de gemeente aan wie hij schrijft opgeroepen de eenheid te bewaren en elkaar te verdragen. Blijkbaar waren er nogal wat verschillen binnen de apostolische kerk. Hoe bewaarde men de eenheid in al die verscheidenheid? En welke weg wijst het Nieuwe Testament inzake omgaan met diversiteit in de kerk?
  • Omgaan met verschillen in de praktijk - Omgaan met verschillen: veel kerken hebben daar ervaring mee, positief én negatief. Drie praktijkvoorbeelden laten zien hoe kerken dat doen.
  • ‘Leer om in conflicten je verlies te nemen’ - Onverbondenheid. Is dat de wortel van veel kerkelijke conflicten en wrijvingen? En is verbonden zijn dus huiswerk voor iedere gelovige? Deze woorden vallen in elk geval herhaaldelijk in gesprek met de Kamper emeritus hoogleraar Kees de Ruijter en Arine Brouwer, coach, trainer en voormalig lid van de Vertrouwens- en Adviescommissie van de NGK.
  • Omgaan met verschillen: hoe doen we dat nou? - De enige weg die openstaat voor gelovige leerlingen van de Heer is Jezus Christus zelf. Hij is de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6). Als het gaat om het vieren en uithouden van onderlinge verschillen, geldt dit ook. Hieronder maak ik dat concreet.
  • Veelkleurige gemeente: ideaal en uitdaging - Intense gesprekken zijn sinds het allereerste begin van de kerk aanwezig geweest. Dat feit alleen al is belangrijk voor onze bezinning vandaag de dag op de verscheidenheid binnen de gemeente. De vraag voor nu is wel: waar liggen de grenzen van deze verscheidenheid?
  • Als gemeente gezamenlijk besluiten nemen - Besluitvorming in een kerkelijke gemeente is vandaag de dag vaak moeilijk. Maar het kan wél, als je er de tijd voor neemt én een Bijbelse en duidelijke route volgt. Ik noem dat ‘christelijke besluitkunde’.
  • Hans Schaeffer: ‘God heeft alle tijd!’ - Praktische theologie. Je zult het als vak geven… Hans Schaeffer (44), eerder predikant en nu hoofddocent aan de Theologische Universiteit in Kampen, doet het. En zijn vak gaat – zoveel is duidelijk – ook over de kerk, over hoe je kerk kunt, wilt en ten diepste moet zijn. In een special over de toekomst van de kerk en de kerk van de toekomst kan Schaeffer niet gemist worden. OnderWeg praat met hem.

Blogs en opinieartikelen

Tariefkaart OnderWegDs. Melle Oosterhuis, voorzitter van de GKv-synode 2017, levert een bijdrage aan de exegetische bezinning op de ‘zwijgteksten’ in het Nieuwe Testament: 1 Timoteüs 2:8-15 en 1 Korintiërs 14:34-35. Een eerste versie van zijn notitie speelde een rol op de synode. Daarna heeft hij de notitie bewerkt voor een breder publiek: ‘Over zwijgteksten gesproken’.

Kerkelijk werker Peter H. van der Laan blogt over de vraag of de kerken met hun keus vóór de vrouw in het ambt iets wezenlijks hebben opgegeven (13 januari 2018). ‘Ik geloof er niks van.’ Hij onderbouwt dat in zeven stappen:

https://peterhvanderlaan.wordpress.com/2018/01/26/oud-geheim-over-toekomst-m-v-kerk-wordt-nu-onthuld/

GKv-predikant Egbert Brink gaat in Nader Bekeken terug naar hoe God het in het begin met man en vrouw bedoelde en hoe door de zondeval ‘het prachtige evenwicht van de schepping is verstoord en uit balans geraakt’ (februari 2017).

http://woordenwereld.nl/artikelen-m-v/455-verstoorde-relatie-egbert-brink-feb-2017.html

Tariefkaart OnderWegEen discussie tussen Erik de Boer en Pieter Boonstra over de verhouding tussen Genesis 1-3 en de ‘zwijgtekst’ in Timoteüs 2.

Een blog van Bart Kamphuis over de ‘zwijgtekst’ in 1 Korintiërs 14:34-35, getiteld ‘Paulus, vrouwen en handschriften’:

https://www.debijbel.nl/blog/paulus-vrouwen-en-handschriften

Ds. Kees Smit laat de ‘zwijgteksten’ spreken:

https://www.keesdouwesmit.nl/artikelen/laat-zwijgteksten-spreken/#more-1273

Tweeluik van OnderWeg met voor- en tegenstemmend synodelid (8 juli 2017):

https://www.onderwegonline.nl/9866-vrouw-en-ambt-vijf-spiegels

https://www.onderwegonline.nl/9871-1-timoteus-2-een-leesoefening

Rob van Houwelingen, Myriam Klinker en Hans Schaeffer, docenten TU Kampen, in het Nederlands Dagblad van 28 september 2017:

https://www.nd.nl/nieuws/opinie/de-zwijgteksten-van-paulus-hebben-voor-vandaag.2803475.lynkx

Rob van Houwelingen, hoogleraar TU Kampen, in het Nederlands Dagblad van 12 augustus 2017:

https://www.nd.nl/nieuws/theologenblog/theologenblog-zwijg-niet-over-de-zwijgteksten.2763359.lynkx

Jos Douma, predikant GKv Zwolle-Centrum:

http://www.levenindekerk.nl/2017/06/17/man-vrouw-ambt-en-de-vrede-van-jezus/

Ernst Leeftink, predikant GKv Assen-Peelo:

https://ernstleeftink.wordpress.com/2017/09/29/kathy-keller-waarom-het-ambt-only-for-men-is/

https://ernstleeftink.wordpress.com/2017/06/22/wederzijds-respect-bij-het-al-dan-invoeren-van-de-vrouw-in-het-ambt/

Dolf te Velde, universitair docent TU Kampen, in het Nederlands Dagblad van 11 juli 2017:

https://www.nd.nl/nieuws/opinie/er-is-bij-de-synode-van-de-gereformeerde-kerken.2734499.lynkx

Dolf te Velde heeft een eigen blog, waar hij veel geschreven heeft over de vrouw in het ambt, met enkele gastbijdragen van Wolter Rose:

https://theologieplus.net/2017/07/10/ambt-mv-besluit-en-gronden/

https://theologieplus.net/2017/07/05/hoe-nu-verder-in-de-gkv/#more-523

https://theologieplus.net/2017/03/31/mv-en-onze-omgang-met-de-bijbel/

https://theologieplus.net/2017/01/30/een-cultuurbepaalde-lijn-of-is-er-meer-aan-de-hand-paulus-petrus-en-jezus-over-de-positie-van-vrouwen-in-het-deputatenrapport-samen-dienen/

https://theologieplus.net/2017/01/25/bijbellezers-en-bijbelschrijvers-beschrijvende-en-voorschrijvende-teksten-in-het-deputatenrapport-samen-dienen/

https://theologieplus.net/2017/01/02/ambt-mv-is-er-een-weg-terug/

https://theologieplus.net/2016/12/12/ambt-mv-de-bijbel-en-wij/

https://theologieplus.net/2016/11/24/ambt-mv-hermeneutiek-en-ambtsleer/

https://theologieplus.net/2016/11/01/ambt-mv-het-eindspel/

Fokke Pathuis, kerkelijk werker GKv:

https://fpathuis.wordpress.com/2018/03/01/de-20e-eeuwse-exegese-van-m-v-teksten-6-conclusie-en-nabeschouwing/

https://fpathuis.wordpress.com/2018/02/27/het-huwelijksformulier-in-de-20e-eeuw-1975-2005/

https://fpathuis.wordpress.com/2018/02/26/de-vvv/

https://fpathuis.wordpress.com/2018/02/24/een-nieuwe-consensus/

https://fpathuis.wordpress.com/2018/02/23/de-exegese-van-m-v-teksten-in-de-20e-eeuw-5-1996-2005/

https://fpathuis.wordpress.com/2018/02/20/de-exegese-van-m-v-teksten-in-de-20e-eeuw-4-1993/

https://fpathuis.wordpress.com/2017/10/05/de-exegese-van-mv-teksten-in-de-20e-eeuw-3-197578/

https://fpathuis.wordpress.com/2017/09/30/548/

https://fpathuis.wordpress.com/2017/09/30/de-exegese-van-mv-teksten-in-de-20e-eeuw-1/

https://fpathuis.wordpress.com/2017/09/26/mv-in-de-20e-eeuwse-kerk/

https://fpathuis.wordpress.com/2017/08/10/scheppingsorde/

https://fpathuis.wordpress.com/2017/07/06/het-besluit/

https://fpathuis.wordpress.com/2017/07/05/brief/

Maarten van Loon, predikant van de GKv Dalfsen-Oost en lid van de GS Meppel 2017 schreef twee blogs: ‘Tussen Elspeet en Jeruzalem’ (27 juni 2017) en ‘Toon mijn liefde’ (12 juli 2017). Beide zijn te vinden op www.maartenvanloon.nl.

Matthijs Haak, predikant van de GKv Dordrecht:

https://jmhaak.com/2017/04/14/discussie-over-vrouw-en-ambt-in-gkv-moet-beter-gevoerd-worden/

https://jmhaak.com/2016/11/21/korte-samenvatting-bijbelse-vrouwelijke-ambtsdragers-verandert-de-gkv/

https://jmhaak.com/2016/11/13/bijbelse-vrouwelijke-ambtsdragers-gedachten-bij-het-deputatenrapport-gkv/

Wubbo Wierenga, emeritus predikant van de GKv Zuidlaren:

Tariefkaart OnderWegOpiniebijdrage over zwijgteksten, Facebook, juli 2017.

Opinieartikelen in De Reformatie in 2008 en 2009:

http://www.kerkrecht.nl/personen/wierenga-w

http://www.kerkrecht.nl/content/wierenga-w-ref-8505

http://www.kerkrecht.nl/content/anderson-rd-ref-8445 (reactie van Don Anderson op de artikelen van Wierenga)

http://www.kerkrecht.nl/content/wierenga-w-ref-8411

http://www.kerkrecht.nl/content/wierenga-w-ref-8410

http://www.kerkrecht.nl/content/wierenga-w-ref-8409

http://www.kerkrecht.nl/content/wierenga-w-ref-8408

http://www.kerkrecht.nl/content/wierenga-w-ref-8407

Websites

www.bezinningmvea.nl
De website ‘Bezinning man, vrouw en ambt’ bevat artikelen, brieven etc. naar aanleiding van de besluiten van de GKv-synode 2017, die over het algemeen kritisch staan tegenover vrouwelijke ambtsdragers

manvrouwkerk.wordpress.com
De website van de werkgroep Man vrouw kerk, de schrijvers van het boek Zonen en Dochters profeteren, bevat opinieartikelen, lezingen, links, boeken etc. die in het algemeen positief staan tegenover vrouwelijke ambtsdragers.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief